SIA «Biznesa Konsaltinga Grupa» ielūdz Jūs uz semināru:

 “2019. Gada pārskats. Raksturīgo grāmatvedības uzskaites kļūdu apkopojums un to novēršana, sastādot 2019.gada pārskatu.”

Semināru vadīs Mg.oec. Sandra Dzerele, EMBA zvērināta revidente, SIA ”Sandra Dzerele un partneris” partnere, Pasniedzēja grāmatvedības kvalifikācijas celšanai Starptautiskos finanšu pārskatu standartos, Gada pārskatu sagatavošanā un Starptautiskos revīzijas standartos, kā arī konsolidācijā un konsolidēto gada pārskatu sagatavošanā. No 2003. gada Latvijas Zvērināto Revidentu Asociācija Izglītības centrā ir izstrādājusi un vadījusi kvalifikācijas kursus revīzijā zvērinātu revidentu pretendentiem.

Līdzautore Dienas Bizness izdotajai “Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatai”.

Publikācijas žurnālos “Bilance”, “Grāmatvedība un revīzija”.

 SATURS 

  1. Trīs nosacījumi saņemtās finanšu palīdzības, ziedojumu un dāvinājumu uzskaitē un raksturīgākās kļūdas. Paraugs saņemtā ilgtermiņa finansējuma aprēķiniem. Kāda informācija būtu jāsniedz gada pārskata pielikumā.
  1. Informācija, kas sniedzama finanšu pārskatā par notikumiem pēc bilances datuma. Kā finanšu pārskatā labot iepriekšējo gadu kļūdas, kas atklātas pārskata gadā? Piemērs kā šāds kļūdas labojumu varētu noformēt grāmatvedībā un kā informācija par laboto kļūdu jāuzrāda finanšu pārskatā? Kas ir grāmatvedības aplēse un kāda informācija jāatklāj finanšu pārskatā par tās maiņu?
  1. Kādi ir galvenie nosacījumi ieņēmumu uzrādīšanai no preču pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas, procentu ieņēmumiem un ieņēmumiem no dividendēm un to raksturīgākās kļūdas?
  1. Kādas ir galvenās kļūdas pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas uzskaitē un to atzīšanai par pamatlīdzekli? Kādas izmaksas tiek iekļautas tiešajā pamatlīdzekļa iegādes vai izveidošanas izmaksās un kā uzskaita tā uzturēšanas izmaksas? Kādas galvenās kļūdas ir piemērojot pamatlīdzekļu pārvērtēšanas metodi un kāda informācija par to jāatklāj finanšu pārskata pielikumā? Kā vadības aplēse par pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku var ietekmēt sabiedrības finanšu rādītājus un attiecīgi lietotāju lēmumus par sabiedrības likviditāti? Kāda informācija bieži iztrūkst finanšu pārskata pielikumā par pamatlīdzekļu atsavināšanu?
  1. Kā novērtēt vai debitoru parāds ir šaubīgs vai bezcerīgi atgūstams un kādi dokumenti ir par pamatu grāmatvedības ierakstiem uzskaites sistēmā? Kādas ir UIN sekas šaubīgu vai bezcerīgu debitoru zaudējumu sakarā? 

Papildus informācija: 

  1. Kā finanšu pārskatā jāuzrāda dzīvojamās mājas īpašnieku veidotos uzkrājumus?
  1. Kādas prasības grāmatvedība ir būvniecības pakalpojumu sniedzējiem un kāda informācija par šiem pakalpojumiem ir jāsniedz finanšu pārskata pielikumā? Paraugs, kā pārbaudīt, vai grāmatvedības dati par ieņēmumiem un izmaksām (saskaņošanas princips) ilgtermiņa līgumu uzskaitē atbilst darbu pabeigtības pakāpes prasībām?
  1. Kādas prasības ir pētniecības un attīstības izmaksu uzskaitei un kādi ir kritēriji, pie kuriem var sākt atzīt attīstības izmaksas bilances aktīvā, kā arī kādi ierobežojumi rodas no šādu izmaksu kapitalizācijas?
  1. finanšu nomu atspoguļot finanšu pārskatā un kādas ir raksturīgākās kļūdas?

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Lūdzu noradiet semināru, kuru vēlēties apmeklēt?

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku