Cien. grāmatvedi!
SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz praktisko semināru:
2018.gada pārskats: posteņu inventarizācija, sastādīšanas procesa problēmjautājumu risinājumi, skaidrojumu sniegšana

kas notiks 11.01.2019. Rīgā, Skolas ielā 11, plkst. 13:00-17:00

Semināru vadīs Sandra Dzerele, zvērināta revidente, SIA ”Sandra Dzerele un partneris” partnere.

Pasniedzēja grāmatvedības kvalifikācijas celšanai un zvērinātu revidentu pretendentiem “Finanšu grāmatvedība”.

No 2003. gada Latvijas Zvērināto Revidentu Asociācija Izglītības centrā ir izstrādājusi un vada kvalifikācijas kursus revīzijā zvērinātu revidentu pretendentiem.
Līdzautore Dienas Bizness izdotajai “Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatai”. Publikācijas žurnālos “Bilance”, “Grāmatvedība un revīzija”.

SATURS

         I. 2018.gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi:

1. Uz gada pārskata sagatavošanu attiecināmie normatīvie akti
2. Patiesa un skaidra priekšstata jēdziens un tā būtība sagatavojot finanšu pārskatus
3. Starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanas tiesības, pienākums un prasības
4. Pārskata gada periods un tā maiņas nosacījumi un pamatojums
5. Vadības aplēses un to būtība
6. Notikumi pēc bilances datuma un to ietekme uz finanšu pārskatu
7. Gada pārskata posteņu inventarizācijas prasības
8. Inventarizācijas datu noformēšana un to rezultātu atspoguļošana grāmatvedības reģistros un finanšu pārskatos
9. Grāmatvedības politikas maiņas un iepriekšējo periodu kļūdas atspoguļošana finanšu pārskatos
10. Darbības pēc visu posteņu un kontu inventarizācijas
11. Bilances posteņu novērtēšanas uzradīšanas prasības finanšu pārskatā
12. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu novērtēšanas un uzradīšanas prasības finanšu pārskatā
13. Pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata uzrādīšana finanšu pārskatā
14. Sabiedrību iedalījums kategorijās
15. Finanšu pārskatu sastāvs atkarībā no Sabiedrības kategorijas
16. Finanšu pārskata pielikumu vai piezīmju saturs un noformējums
17. Vadības ziņojumā iekļaujamās informācijas prasības
18. Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude
19. Gada pārskatu noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana

II. Aktuālie jautājumi par pamatlīdzekļiem:

1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma pamatprasības pamatlīdzekļu uzskaitē.
2. Izmaiņas pamatlīdzekļu uzskaitē:
2.1. Sākotnējā atzīšana: iegāde, izveidošana, sākotnējās vērtības noteikšana, dāvinājumi, maiņas darījumi,  pārklasifikācija;
2.2. Nolietojums: aprēķina uzsākšanas brīdis, nolietojuma izmaiņas, likvidācijas vērtība. Grāmatvedības analītisko uzskaites reģistru aizpildīšanas kārtība;
2.3. Vērtības izmaiņas: pieaugums, samazinājums, amortizētās aizstāšanas izmaksas, grāmatošanas kārtība;
2.4. Pamatlīdzekļu atzīšanas pārtraukšana: pārdošana, izslēgšana sakarā ar izmantošanas pārtraukšanu, pārklasifikācija;
2.5. Pārvērtēšanas rezerve un tās ietekme uz pamatlīdzekļu nolietojumu;
2.6. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana un uzskaite finanšu un nodokļu grāmatvedībā;
2.7. Informācijas atklāšana 2018.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.


III. Aktuālie jautājumi par krājumiem:

1. Krājumu izmaksu noteikšana: iegādes izmaksas un ražošanas pašizmaksa;
2. Krājumu nocenošana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā;
3. Krājumu norakstīšana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā;
4. Informācijas atklāšana 2018.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.

IV. Aktuālie jautājumi par šaubīgiem debitoriem:

1. Šaubīgo debitoru noteikšana: pazīmes, nepieciešamo attaisnojumu dokumentu apkopojums;
2. Šaubīgo debitoru norakstīšana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā;
3. Informācijas atklāšana 2018.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.

V. Aktuālie jautājumi par uzkrājumiem:

1. Uzkrājumu veidi: atvaļinājumi, nodokļi, šaubīgie debitori u.c.;
2. Uzkrājumu veidošanas metodes un to atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedības politikā;
3. Uzkrājumu norakstīšana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā un UIN deklarācijā,
4. Informācijas atklāšana 2018.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.

VI. Aktuālie jautājumi par aizdevumiem:

1. Saņemtie aizņēmumi no saistītām pusēm (uzņēmuma īpašnieki, padome un valde): aizdevumu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā; aizņēmumu norakstīšanas risinājumi un nodokļu sekas;
2. Izsniegtie aizdevumi saistītām pusēm (firmas dalībnieki, padome un valde): aizdevumu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā; aizdevumu norakstīšanas risinājumi un nodokļu sekas;
3. Informācijas atklāšana 2018.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.

VII. Atbildes uz jautājumiem

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku