PIETEIKTIES

Semināru vadīs Sandra Dzerele, zvērināta revidente, SIA ”Sandra Dzerele un partneris” partnere.

Pasniedzēja grāmatvedības kvalifikācijas celšanai un zvērinātu revidentu pretendentiem “Finanšu grāmatvedība”.

No 2003. gada Latvijas Zvērināto Revidentu Asociācija Izglītības centrā ir izstrādājusi un vada kvalifikācijas kursus revīzijā zvērinātu revidentu pretendentiem.

Līdzautore Dienas Bizness izdotajai “Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatai”. Publikācijas žurnālos “Bilance”, “Grāmatvedība un revīzija”.

Saturs

2017.gada pārskata sastāvs un sagatavošana prasības:

 1. Uz gada pārskatu sagatavošanu attiecināmie normatīvie akti
 2. Patiesa un skaidra priekšstata jēdziens un tā būtība sagatavojot finanšu pārskatus
 3. SFPS piemērošanas tiesības, pienākums un prasības
 4. Vispārējās finanšu pārskatu sagatavošanas prasības
 5. Sabiedrību un Koncernu iedalījums kategorijās
 6. Īpaši noteikumi par kritērijiem
 7. Finanšu pārskata sastāvs atkarībā no Sabiedrības un koncerna kategorijas

Bilances un PZA posteņu novērtēšanas prasības un uzradīšana finanšu pārskatā:

 1. Ilgtermiņa aktīvi, to uzskaites, novērtēšanas un alternatīvās novērtēšanas prasības, posteņu klasifikācijas iespējas un raksturīgākās kļūdas (nemateriālie aktīvi, nekustamie īpašumi, tehnoloģiskās ierīces un iekārtas u.c.)
 2. Krājumu, tai skaitā dzīvnieku, augu, meža uzskaites un novērtēšanas prasības, posteņu klasifikācija un to alternatīvās uzskaites iespējas
 3. Radniecīgo, asociēto un saistīto sabiedrību atšķirības un to klasifikācijas prasības bilancē
 4. Uzkrājumi un uzkrātās saistības, to sastāvs, kopīgais un atšķirīgais
 5. Nemateriālās vērtības uzrādīšanas un novērtēšanas īpatnības
 6. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu, klasifikācijas īpatnības un uzrādīšana
 7. Kārtējās un ārkārtas dividendes, to atšķirīgā būtība, specifiskās noteikšanas prasības un attiecīgi arī atšķirīgā uzrādīšana finanšu pārskatos

Finanšu pārskata pielikumi, atvieglojumi un atbrīvojumi, pārskata apstiprināšana, revīzija un ierobežota pārbaude:

 1. Finanšu pārskata pielikumi un atklājamā informācija atkarībā no Sabiedrības iedalījuma kategorijās saskaņā ar likuma un MK 339 prasībām
 2. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām
 3. Vadības ziņojumā iekļaujamās informācijas prasības
 4. Gada pārskatu, noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana
 5. Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude, to atšķirības
 1. Konsolidēta 2017.gada pārskata sastāvs un sagatavošana prasības:
 1. Konsolidētā gada pārskata sagatavošanas prasības
 2. Koncerna būtība, to veidi, kontroles vai būtiska ietekmes atšķirības
 3. Kādām sabiedrībām iestājas pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu un kādos gadījumos šīs sabiedrības drīkst piemērot atbrīvojumus, lai nesagatavotu konsolidēto pārskatu
 4. Asociētās sabiedrības un to prasības iesaistīt konsolidācijā
 5. Konsolidācijas procedūras un to atsevišķas īpatnības

PIETEIKTIES

Pieteikties semināru lektoru klātienes konsultācijai

Jūsu vārds, uzvārds(obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Izvēlies lektoru konsultācijai:

Jūsu jautājums konsultācijai

Vēlamais konsultāciju laiks, datums

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku