Mūsu speciālisti sniegs konsultācijas, kā arī palīdzēs rast vēlamo risinājumu aktuālajos juridiskajos jautājumos:

Komerctiesības

Uzņēmumu reģistrācijas dokumentu un to izmaiņu (statūtu grozījumu sagatavošana; valdes locekļa, dalībnieka, direktora, firmas nosaukuma, juridiskās adreses izmaiņas, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana) un citu dokumentu sagatavošana un reģistrēšana. Uzņēmumu reorganizēšana un likvidēšana.

Civiltiesības

Tiesiskie darījumi, uzņēmuma, darba, pirkuma, maiņas, piegādes, nomas un īres, dāvinājuma, aizdevuma un citu līgumu projektu izstrāde. Klientu pārstāvība visās tiesu institūcijās.

Darba tiesības

 • Darbinieka un darba devēja interešu pārstāvība, darba līguma slēgšana, koriģēšana un pārtraukšana.
 • Darba līgumu izstrādes vadoties pēc komercsabiedrības darbības un darbinieka amata specifikas
 • Amata aprakstu izstrāde izmantojot LR Profesiju klasifikatoru un komercsabiedrības prasības
 • Komercsabiedrības iekšējo normatīvo aktu izstrāde – Iekšējās kārtības noteikumi, lietvedības instrukcija, dažādas dokumentu apgrozības shēmas, darba automašīnas lietošanas noteikumi, rīcības plāns ārkārtas gadījumos
 • Valsts valodas pakāpes klases dokumentācijas sagatavošana atbilstoši konkrētam komercsabiedrības amatu sarakstam
 • Visu rīkojumu izstrāde, kas attiecas uz darba attiecību jautājumiem
 • Darba tiesisko attiecību izbeigšanas nepieciešamo dokumentu sagatavošana, ņemot vērā komercsabiedrības intereses
 • Uzņēmuma līgumi u.c.
 • Dokumentu sagatavošana un pārstāvība VDI, VID, Valsts valodas inspekcijā.
 • Dokumentu sagatavošana tiesai.
 • Problēmsituāciju risināšana un konsultācijas darba tiesību juridiskajos jautājumos

Maksātnespējas lietas

Maksātnespējas pieteikuma sagatavošana un iesniegšana tiesā, kreditora pretenzijas sagatavošana un iesniegšana.