1Grāmatvedības organizēšanas noteikumu paraugsMS Word
2Dokumentu paraugi 
31.Sadaļa 
3.1.1.Rikojums_par_rekinu_PZ_numeraciju.docMS Word
3.2.2.Rikojums_par_reklina_eks_apstiprinasanu.docMS Word
3.3.3.Rikojums_par_rekinveza_pienakumiem.docMS Word
3.4.4.Rikojums_ienakoso_rekinu_PZ_parakstisanu.docMS Word
3.5.5.Rikojums_par_atbildigo_par_darijuma_esamibu.docMS Word
3.6.6.Rikojums_par_davanu_kartem.docMS Word
42.Sadaļa 
4.1.1.PL_ekspluatacija_nodosanas_akts.docMS Word
4.2.2.PL_izmaksu_kapitalizacijas_akts.docMS Word
4.3.3.PL_norakstisanas_akts.docMS Word
53.Sadaļa 
5.1.1.Salidzinasanas_akts.xlsMS Excel
5.2.2.Ieskaitu_ligums_akts.xlsMS Excel
5.3.3.Inventarizacijas_akts.xlsMS Excel
5.4.4.Inventarizacijas_akts_noilgums.xlsMS Excel
5.5.5.Debitoru_norakstisanas_akts.xlsMS Excel
5.6.6.Debitoru_norakstisanas_akts_noilgums.xlsMS Excel
5.7.7.Rikojums_inventarizacija.docMS Word
5.8.8.Rikojums_inventarizacija_noilgums.docMS Word
5.9.9.Rikojums_debitoru_norakstisana.docMS Word
5.10.10.Rikojums_debitoru_norakstisana_noilgums.docMS Word
5.11.11.Rikojums_uzkrajumi.docMS Word
5.12.12.Attaisnojuma_precu_piegades_dokuments.xlsMS Excel
5.13.13.Precu_piegades_dokuments.xlsMS Excel
5.14.14.Precu_piegades_PD_registrs.xlsMS Excel
5.15.15.Precu_pavadzimes_rekins.xlsMS Excel
5.16.16.Rekins.xlsMS Excel
5.17.17.Precu_pavadzimju_registrs.xlsMS Excel
5.18.18.Rikojums_par_kasiera_pienakumiem.docMS Word
5.19.19.Rikojums_par_EKA.docMS Word
64.Sadaļa 
6.1.1.Celazime_maksajot_auto_nodokli.xlsMS Excel
6.2.2.Celazime_nemaksajot_auto_nodokli.xlsMS Excel
75.Sadaļa 
7.1.1.Zinojums_par_reprezentacijas_izdevumiem.docMS Word
86.Sadaļa 
8.1.1.Rikojums_avansa_personas.docMS Word
8.2.2.Isniegums_avansa_izsniegsanai.docMS Word
8.3.3.Avansa_norekins.xlsMS Excel
8.4.4.Rikojums_par_darba_braucienu.docMS Word
8.5.5.Rikojums_par_komandejumu.docMS Word
87.Sadaļa 
8.1.1.Rikojums_inventarizacijas_veiksanaMS Word
8.2.2.Nematerialo_ieguldijumu_inventarizacijas_sarakstsMS Word
8.3.3.Pamatlidzeklu_inventarizacijas_sarakstsMS Word
8.4.4.Nomato_patapinato_pamatl_inventar_sarakstsMS Word
8.5.5.Krajumu_inventarizacijas_sarakstsMS Word
8.6.6.Nauda_bankas_inventarizacijas_sarakstsMS Word
8.7.7.Akts_skaidras_naudas_inventarizacijuMS Word
8.8.8.Savstarpejo_norekinu_salidzinasanas_aktsMS Word
.8.9.9.Inventarizacijas_saraksts_norekiniem_ar_debitoriemMS Word
8.10.10.Norekinu_ar_norekinu_per_inv._sarakstsMS Word
8.11.11.Inventarizacijas_saraksts_norekiniem_ar_kreditoriemMS Word
98.Sadaļa 
9.1.1.Kontu_plans.docMS Word
109.Sadaļa 
10.1.1.Dokumentu_apgrozijuma_shema.xlsMS Excel
11Līgumu_paraugi 
11.Pirkuma_Pardevuma_Mainas_Piegades_Ligumi 
1.1.1.1.Preces_pirkuma_ligums_(pardeveja_intereses).docMS Word
1.2.1.2.Preces_pirkuma_ligums_(pirceja_intereses).docMS Word
1.3.1.3.Preces_pardosanas_ligums_(arzemju_pircejs).docMS Word
1.4.1.4.Pirkuma_pardevuma_ligums.docMS Word
1.5.1.5.Bartera_ligums.docMS Word
1.6.1.6.Precu_piegades_ligums_ar_atlikto_maksajumu.docMS Word
1.7.1.7.Ligums_precu_pardosana_ar_Pirceja_kilu.docMS Word
1.8.1.8.Kilas_ligums_(atlikta_maksajuma_nodrosinajums).docMS Word
1.9.1.9.Ligums_par_preces_izgatavosanu_piegadi.docMS Word
1.10.1.10.Ligums_precu_glabasana_noliktava.docMS Word
22.Nekustama_Ipasuma_Pirkuma_Ligumi 
2.1.2.1.Zemesgabala_pirkuma_ligums.docMS Word
2.2.2.2.Ekas_pirkuma_ligums.docMS Word
2.3.2.3.Ekas_zemegabala_pirkuma_ligums.docMS Word
2.4.2.4.Ligums_par_ekas_pirkuma_uz_nomaksu.docMS Word
2.5.2.5.Rokas_naudas_ligums.docMS Word
2.6.2.6.Ekas_pienemsanas_nodosanas_akts.docMS Word
2.7.2.7.Pilnvarojuma_ligums_nek._ipasuma_pardosanai.docMS Word
33.Nekustama_Ipasuma_Noma_Ire_Patapinajums_Davinajums 
3.1.3.1.Ekas_nomas_ligums.docMS Word
3.2.3.2.Nedzivojuma_telpu_nomas_ligums_(nomnieka_intereses).docMS Word
3.3.3.3.Nedzivojuma_telpu_nomas_ligums_(iznomataja_intereses).docMS Word
3.4.3.4.Nedzivojuma_telpu_apaksnomas_ligums.docMS Word
3.5.3.5.Nedzivojamo_telpu_nodosanas_pienemsanas_akts.docMS Word
3.6.3.6.Ligums_par_dziv._telpu_iri_darbinieku_vajadzibam.docMS Word
3.7.3.7.Telpu_pinemsanas_nodosanas_akts.docMS Word
3.8.3.8.Zemesgabala_ patapinajuma_ligums.docMS Word
3.9.3.9.Ekas_Zemes_davinajuma_ligums.docMS Word
44.Nomas_Ligumi 
4.1.4.1.Iekartas_nomas_ligums.docMS Word
4.2.4.2.Ligums_par_Iekartas_nomu_pakalpojumu_sniegsanai.docMS Word
4.3.4.3.Iznomatas_iekartas_nodosanas_akts.docMS Word
4.4.4.4.Akts_par_iznomatas_bojajumiem.docMS Word
4.5.4.5.Ligums_par_iekartas_nomu_ar_izpirkumu.docMS Word
4.6.4.6.Automasinas_nomas_ligums.docMS Word
4.7.4.7.Kravas_automasinas_nomas_ligums.docMS Word
4.8.4.8.Iznomatas_automasinas_nodosanas_pienemsanas_akts.docMS Word
55.Komercdarijumu_ligumi 
5.1.5.1.Aizdevuma_ligums.docMS Word
5.2.5.2.Cesijas_ligums.docMS Word
5.3.5.3.Aizdevuma_ligums_firma_dibinatajs.docMS Word
5.4.5.4.Aizdevuma_ligums_ar_kilas_nodrosinajumu.docMS Word
5.5.5.5.Automasinas_patapinajuma_ligums.docMS Word
5.6.5.6.Glabajuma_ligums.docMS Word
5.7.5.7.Precu_zimes_licences_ligums.docMS Word
5.8.5.8.Licences_vienosanas.docMS Word
5.9.5.9.Autorligums.docMS Word
5.10.5.10.Autordarba_pienemsanas_nodosanas_akts.docMS Word
5.11.5.11.Komisijas_ligums.docMS Word
5.12.5.12.Pilnvarojuma_ligums.docMS Word
5.13.5.13.Konsignacijas_ligums.docMS Word
5.14.5.14.Distribucijas_ligums.docMS Word
5.15.5.15.Galvojuma_ligums.docMS Word
5.16.5.16.Ligums_par_pakalpojuma_sniegsanu.docMS Word
5.17.5.17.Akts_par_izpild._darbiem.docMS Word
5.185.18.Uznemuma_ligums.docMS Word
66.Kopsadarbibas_ligumi 
6.1.6.1.Nodomu_protokols_kopuznemuma_izveidosanai.docMS Word
6.2.6.2.Firmu_kopdarbibas_ligums.docMS Word
77.Darba_saistosi_ligumi 
7.1.7.1.Iesniegums_darba_pienemsana.docMS Word
7.2.7.2.Rikojums_darba_pienemsana.docMS Word
7.3.7.3.Darba_ligums_mikronodokla_uznemums.docMS Word
7.4.7.4.Darba_ligums.docMS Word
7.5.7.5.Materialas_atbildibas_ligums.docMS Word
7.6.7.6.Materialo_vertību_nodosanas_pieņemsanas_akts.docMS Word
7.7.7.7.Komercnoslepuma_vienosanas.docMS Word
7.8.7.8.Vienosanas_darba_attiecibu_izbeigsana.docMS Word
7.9.7.9.Iesniegums_DL_uzteikums.docMS Word
7.10.7.10.Rikojums_darba_atbrovosana.docMS Word
   
12Dokumentu paraugi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā 
1.1.1.Rikojums_par_atbildigo_personuMS Word
1.2.2.Zinojums_par_atbildigo_personuMS Word
1.3.3.Zinojums_par darbibas_veiduMS Word
1.4.4.Zinojums-Darijumu_registracijas_ zhurnalsMS Excel