Komplekts “Metodika: Gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanas metodika par 2016.gadu” – nepieciešamās informācijas un dokumentu paraugu bloku MS Word un MS Excel vidē, kas sagatavots un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanas bāzei. Komplekts ir izstrādāts USB atmiņas kartes formātā. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Papildu dokumentu paraugi komplektam

Metodikas lietošanas priekšrocības:

 –  Jūs lietosiet 2016. gada pārskata sastādīšanai jau gatavo metodiku, sagatavotu saskaņā ar jauna Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām;

– Jums nav jāmeklē likumdošanas izmaiņu piemērošanas kārtību praktiskā darbā;

– Jūs zināsiet 2016.gada finanšu pārskatu iesniegšanas apjomu tieši Jūsu uzņēmumam;

– Jūs precīzi zināsiet par 2016.gada finanšu pārskata pielikumu iesniegšanu (kam jāiesniedz, kam nē), un tajos uzradīto informāciju;

– Jūs zināsiet un nepieļausiet iespējamas kļūdas uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanā;

– Metodikā Jums būs pieejami dažādie praktiskie piemēri un sarežģīto situāciju risinājumi.

Komplekta saturs:

I. Gada pārskata sastādīšanas metodika:

1. Uzņēmumu 2016. gada pārskatu sastādīšanas normatīvie akti

2. Likumdošanas izmaņas 2016.gada pārskatam, kas obligāti jāņem vērā

3. Gada pārskata sastādīšanas priekšdarbi:

3.1. Bilances aktīva posteņu inventarizācija:

(1) Ilgtermiņa ieguldījumi:

1) Ilgtermiņa ieguldījumi, bioloģiskie aktīvi,

2) Pamatlīdzekļi finanšu un nodokļu grāmatvedībā

(2) Krājumu uzskaite:

1) Krājumu novērtēšanas metodes

2) Krājumu uzskaite finanšu grāmatvedībā

3) Krājumu uzrādīšana gadā pārskatā

4) Krājumu nocenošana un nodokļu sekas

(3) Debitoru uzskaite

(4) Nākamo periodu izmaksas

3.2. Bilances pasīva posteņu inventarizācija:

(1) Kreditoru uzskaite

(2) Uzkrājumi

(3) Uzkrātās saistības

(4) Uzkrātie ieņēmumi

(5) Nākamo periodu ieņēmumi

(6) Atliktais nodoklis

3.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu raksturojums, pārskata sastādīšana

3.4. Finanšu pārskata pielikuma sastādīšanas  aktualitātes

3.5. Vadības ziņojuma apraksts

3.6. Gada pārskata noformēšana, parakstīšana, revīzija, apstiprināšana un iesniegšana

4.  Aktuālo normatīvo aktu piemērošana aizdevumu / aizņēmumu darījumos;

5. Aktuālo normatīvo aktu piemērošana dividendēs, ārkārtas dividendēs, kas jāņem vērā, sastādot gada pārskatu;

6. Aktuālo normatīvo aktu piemērošana, reprezentācijā, dāvanās darbiniekiem un darbinieku bērniem, izdevumi korporatīvos pasākumos, apsveikumos. 

II. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana un deklarācijas aizpildīšanas kārtība par 2016.gadu:

1. Aktualitātes uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā par 2016. gadu

2. Ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas kārtība

3. Ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi

4. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi

5. Apliekamā ienākuma koriģēšana, veicot darījumus starp saistītiem uzņēmumiem

6. Norēķini ar nerezidentiem un to uzrādīšana deklarācijā

7. Uzkrājumu veidošana un bilances aktīvu pārvērtēšana, to ietekme uz uzņēmumu apliekamo ienākumu

8.  Bezcerīgo parādu norakstīšanas kārtība. Šaubīgie un cedētie debitoru parādi

9. Tipiskāko kļūdu raksturojums uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanā

10. Praktiskie piemēri, sarežģīto situāciju risinājumi.

Komplekts ir pieejams latviešu un krievu valodās.

Jautājiet mums par komplektu akcijas piedāvājumiem pa tālruni:

+ 371 25649569

vai rakstiet mums uz e-pastu: info@bkgrupa.lv

Pieteikties

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku