Komplekts Gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanas metodika par 2015.gadu – nepieciešamās informācijas un dokumentu paraugu bloku MS Word un MS Excel vidē, kas sagatavots un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanas bāzei. Komplekts ir izstrādāts USB atmiņas kartes formātā. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

 

Komplekta saturs:

I. Gada pārskata sastādīšanas metodika par 2015.gadu:

1. Uzņēmumu 2015.gada pārskatu sastādīšanas normatīvie akti

2. Likumdošanas izmaņas 2015.gada pārskatam, kas obligāti jāņem vērā, sastādot gada pārskatu par 2015.gadu

3. Gada pārskata sastādīšanas priekšdarbi:

3.1. Bilances aktīva posteņu inventarizācija:

(1) Ilgtermiņa ieguldījumi:

1) Ilgtermiņa ieguldījumi, bioloģiskie aktīvi, pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi

2) Pamatlīdzekļi finanšu un nodokļu grāmatvedībā

(2) Krājumu uzskaite:

1) Krājumu novērtēšanas metodes

2) Krājumu uzskaite finanšu grāmatvedībā

3) Krājumu uzrādīšana gadā pārskatā

4) Krājumu nocenošana un nodokļu sekas

(3) Debitoru uzskaite

(4) Nākamo periodu izmaksas

3.2. Bilances pasīva posteņu inventarizācija:

(1) Kreditoru uzskaite

(2) Uzkrājumi

(3) Uzkrātās saistības

(4) Uzkrātie ieņēmumi

(5) Nākamo periodu ieņēmumi

(6) Atliktais nodoklis

3.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu raksturojums, pārskata sastādīšana

3.4. Naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata raksturojums, pārskata sastādīšana.

3.5. Finanšu pārskata pielikuma sastādīšanas  aktualitātes

3.6. Vadības ziņojuma apraksts

3.7. Gada pārskata noformēšana, parakstīšana, pārbaude, apstiprināšana un iesniegšana

4. Aktuālo normatīvo aktu piemērošana dividendēs, ārkārtas dividendēs, kas jāņem vērā, sastādot gada pārskatu;

5. Aktuālo normatīvo aktu piemērošana, reprezentācijā, dāvanās darbiniekiem un darbinieku bērniem, izdevumi korporatīvos pasākumos, apsveikumos.

II. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana un deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanas kārtība par 2015.gadu:

1. Izmaiņas likumdošanā, kas attiecas uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanu par 2015. gadu

2. Ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas kārtība

3. 2015. taksācijas gada uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas un tās pielikumu sagatavošanas kārtība

4. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi

5. Apliekamā ienākuma koriģēšana, veicot darījumus starp saistītiem uzņēmumiem

6. Norēķini ar nerezidentiem un to uzrādīšana deklarācijā

7. Uzkrājumu veidošana un bilances aktīvu pārvērtēšana, to ietekme uz uzņēmumu apliekamo ienākumu

8. Bezcerīgo parādu norakstīšanas kārtība. Šaubīgie un cedētie debitoru parādi

9. Zaudējumu pārnešana uzņēmumu grupā

10. Tipiskāko kļūdu raksturojums uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanā

III. SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” izstrādāta Gada pārskatu programma, ar datu eksporta iespējām EDS (aktualizēta 2015.gada pārskatam):

Programmas “Gada pārskats” saturs:

1. Informācija par uzņēmumu

2. Vadības ziņojums

3. Bilance

4. Peļņas un zaudējuma aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

5. Peļņas un zaudējuma aprēķins (pēc perioda izmaksu metodes)

6. Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešas metodes) – aprēķinās automātiski

7. Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešas metodes) – aprēķinās automātiski

8. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (pēc vertikālas shēmas)

9. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (pēc horizontālās shēmas)

10. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats

1. Pielikumi gada pārskatam:

a) grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes, saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem Nr. 481 un Nr. 488;

b) atšifrējumi finanšu pārskatiem (Bilance, Peļņas un zaudējuma aprēķins; Naudas plūsmas un Pašu kapitāla izmaiņu pārskatiem)

1. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkuma karte

2. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības rezerves pārskats

3. Atliktā uzņēmuma nodokļa aprēķinu tabula (aprēķinās automātiski).

 

Komplekts ir pieejams latviešu un krievu valodās.

Komplekta cena kopā ar piegādi ir EUR 65.00 (plus PVN 21%).

Jautājiet mums par komplektu akcijas piedāvājumiem pa tālruni:

+ 371 25649569

vai rakstiet mums uz e-pastu: info@bkgrupa.lv

Pieteikties

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku