NODOKĻI

Image Alt

Pārejas perioda grāmatvedības organizācijas metodika

1. Grāmatvedības noteikumu pārejas perioda pamatbloks

Vispārējie grāmatvedības kārtošanas un organizācijas noteikumi

Uzņēmumu pārskatu (gada pārskata) sagatavošanas noteikumi

Noteikumi par grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošību

Uzņēmumu pārskatu (gada pārskata) sagatavošanas noteikumi

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites noteikumi

Apgrozāmo līdzekļu uzskaites noteikumi

Noteikumi par krājumu uzskaiti

Noteikumi par debitoru parādu uzskaiti

Noteikumi par kases operācijām

Noteikumi par bankas operācijām

Pašu kapitāla uzskaites noteikumi

Ieņēmumu un izdevumu uzskaites noteikumi

Noteikumi par inventarizāciju veikšanu

Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu

Noteikumi par reprezentācijas izdevumiem

Noteikumi par reklāmas izdevumiem

Noteikumi par personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem

Noteikumi par avansu izlietojumu un avansu naudas pielīdzināšana algota darba ienākumiem

Uzņēmuma dokumentu izstrādāšanas, pārbaudes, apstrādes glabāšanas noteikumi

Noteikumi par transfertcenu (darījumu tirgus vērtības noteikšana) piemērošanas kārtību (metodes, dokumentācijas paraugi)

2. Uzņēmuma dokumentu apgrozījuma shēma

Uzņēmuma pirmatnējā dokumentācija (apraksts un dokumentu paraugi)

Pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti (apraksts un dokumentu paraugi)

Mazvērtīgo un ātri norakstāmo preču dokumenti (apraksts un dokumentu paraugi)

Materiālu vērtības iegādes dokumenti (apraksts un dokumentu paraugi)

3. Uzņēmuma saimniecisko līgumu apgrozījuma shēma

Darba attiecības (ar saistītiem dokumentiem) (apraksts un dokumentu paraugi)

Līgumi ar klientiem (apraksts un dokumentu paraugi)

Līgumi ar piegādātājiem (apraksts un dokumentu paraugi)

Finanšu saistības / saistību nodrošinājumu līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)

Kopdarbības līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)

Nekustamā īpašuma nomas līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)

Nekustamā īpašuma pirkšanas / pārdošanas līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)

Patapinājuma (bezatlīdzības līgumi) (apraksts un dokumentu paraugi)

Tiesiskos attiecību līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)

Dāvinājuma līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)