Cien. grāmatvedi / personāldaļas speciālist!
SIA «Biznesa Konsaltinga Grupa» ielūdz Jūs
uz praktisko semināru:
“Praktiskie aspekti darba tiesisko attiecību izbeigšanā”
08.05.2020 Vieta: Rīga, Skolas 11 13:00-17:00

Semināru vadīs Karīna Platā, maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore. Galvenā kompetence ir Darba likumu normu praktiskā piemērošana un klientu konsultēšana. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

SEMINĀRA SATURS

1. Darbinieka uzteikums kā viņa gribas izpaudums.
• Kādas ir darbinieka tiesības?
• Kāda nozīme ir uzteikuma termiņiem?
• Tikumības un taisnprātības pamatojuma izpratne un darba devēja ierobežotās tiesības tā apstrīdēšanā.
• Uzteikuma pagarināšanas iemesli un termiņi.

2. Pārbaudes sekas.
• Kas un kādos gadījumos to var piemērot?
• Uzteikuma termiņi.
• Darbinieka pamatojumi tā apstrīdēšanai tiesā.

3. Darba devēja uzteikums.
Darba likumā noteikto uzteikumu pamatojumu izpratnes nošķirtība no darba devēja pamatojuma.
• Kādos gadījumos uzteikumu darbiniekam nevar piemērot?
• Cik plaša informācija jāietver cita darba piedāvājumā?
• Kā fiksēt priekšrocību izvērtējumu?
• Kādos gadījumos un kāda ir arodbiedrības loma?
• Kādi ir uzteikuma termiņi?
• Kad darbinieks var prasīt laiku jauna darba meklēšanai?
• Uzteikuma pagarināšanas pamatojums.
• Kādi ir uzteikuma izsniegšanas veidi?

4. Darba līguma uz noteiktu laiku izbeigšana.
• Kāds ir tā pamatojums?
• Kādi dokumenti nepieciešami?

5. Darbinieka un darba devēja vienošanās kā darba tiesisko attiecību izbeigšana.
• Pušu tiesības un pienākumi.
• Vienošanās nošķirtības no darbinieka uzteikuma izpratne.
• Dokumentu noformējama un tā satura saistība ar iniciatoru.

6. Trešo personu pieprasījums darba tiesisko attiecību izbeigšanai.
• Kas ir trešās personas?
• Uz kuriem darbiniekiem tas attiecināms?
• Kādos termiņos jāizbeidz darba līgums.

7. Tiesas nolēmums kā darba līguma izbeigšanas pamats.
• Pamatnosacījumi un problēmas to piemērošanā.

8. Neatbilstība likuma prasībām.
• Kādi ir darba devēja pienākumi darba tiesisko attiecību izbeigšanai?

9. Darbinieka nāve.
• Piemērojamais normatīvais akts un pamatojuma dokumenti.
• Kā un kam izmaksāt darbiniekam pienākošās summas?

10. Diskusijas par semināra dalībniekiem svarīgiem jautājumiem.

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Lūdzu noradiet semināru, kuru vēlēties apmeklēt?

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku