“2018.gada pārskats: posteņu inventarizācija, sastādīšanas procesa problēmjautājumu risinājumi, skaidrojumu sniegšana”

Semināru vadīs Sandra Dzerelezvērināta revidente, SIA ”Sandra Dzerele un partneris” partnere.

Pasniedzēja grāmatvedības kvalifikācijas celšanai un zvērinātu revidentu pretendentiem “Finanšu grāmatvedība”.

No 2003. gada Latvijas Zvērināto Revidentu Asociācija Izglītības centrā ir izstrādājusi un vada kvalifikācijas kursus revīzijā zvērinātu revidentu pretendentiem.

Līdzautore Dienas Bizness izdotajai “Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatai”. Publikācijas žurnālos “Bilance”, “Grāmatvedība un revīzija”.

Saturs

I. 2018. gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi:

 1. Uz gada pārskata sagatavošanu attiecināmie normatīvie akti
 2. Patiesa un skaidra priekšstata jēdziens un tā būtība sagatavojot finanšu pārskatus
 3. Starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanas tiesības, pienākums un prasības
 4. Pārskata gada periods un tā maiņas nosacījumi un pamatojums
 5. Vadības aplēses un to būtība
 6. Notikumi pēc bilances datuma un to ietekme uz finanšu pārskatu
 7. Gada pārskata posteņu inventarizācijas prasības
 8. Inventarizācijas datu noformēšana un to rezultātu atspoguļošana grāmatvedības reģistros un finanšu pārskatos
 9. Grāmatvedības politikas maiņas un iepriekšējo periodu kļūdas atspoguļošana finanšu pārskatos
 10. Darbības pēc visu posteņu un kontu inventarizācijas
 11. Bilances posteņu novērtēšanas uzradīšanas prasības finanšu pārskatā
 12. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu novērtēšanas un uzradīšanas prasības finanšu pārskatā
 13. Pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata uzrādīšana finanšu pārskatā
 14. Sabiedrību iedalījums kategorijās
 15. Finanšu pārskatu sastāvs atkarībā no Sabiedrības kategorijas
 16. Finanšu pārskata pielikumu vai piezīmju saturs un noformējums
 17. Vadības ziņojumā iekļaujamās informācijas prasības
 18. Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude
 19. Gada pārskatu noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana

II. Aktuālie jautājumi par pamatlīdzekļiem:

 1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma pamatprasības pamatlīdzekļu uzskaitē.
 2. Izmaiņas pamatlīdzekļu uzskaitē:
  1. Sākotnējā atzīšana:iegāde, izveidošana, sākotnējās vērtības noteikšana, dāvinājumi, maiņas darījumi,  pārklasifikācija;
  2. Nolietojums:aprēķina uzsākšanas brīdis, nolietojuma izmaiņas, likvidācijas vērtība. Grāmatvedības analītisko uzskaites reģistru aizpildīšanas kārtība;
  3. Vērtības izmaiņas:pieaugums, samazinājums, amortizētās aizstāšanas izmaksas, grāmatošanas kārtība;
  4. Pamatlīdzekļu atzīšanas pārtraukšana: pārdošana, izslēgšana sakarā ar izmantošanas pārtraukšanu, pārklasifikācija;
  5. Pārvērtēšanas rezerveun tās ietekme uz pamatlīdzekļu nolietojumu;
  6. Pamatlīdzekļunolietojuma aprēķināšana un uzskaite finanšu un nodokļu grāmatvedībā;
  7. Informācijas atklāšana 2018.gada pārskata pielikumā:izmaiņas un jaunumi.

III. Aktuālie jautājumi par krājumiem:

 1. Krājumu izmaksu noteikšana:iegādes izmaksas un ražošanas pašizmaksa;
 2. Krājumu nocenošana:datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā;
 3. Krājumu norakstīšana:datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā;
 4. Informācijas atklāšana 2018.gada pārskata pielikumā:izmaiņas un jaunumi.

IV. Aktuālie jautājumi par šaubīgiem debitoriem:

 1. Šaubīgo debitoru noteikšana:pazīmes, nepieciešamo attaisnojumu dokumentu apkopojums;
 2. Šaubīgo debitoru norakstīšana:datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā;
 3. Informācijas atklāšana 2018.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.

V. Aktuālie jautājumi par uzkrājumiem: 

 1. Uzkrājumu veidi: atvaļinājumi, nodokļi, šaubīgie debitori u.c.;
 2. Uzkrājumu veidošanas metodesunto atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedības politikā;
 3. Uzkrājumu norakstīšana:datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā un UIN deklarācijā,
 4. Informācijas atklāšana 2018.gada pārskata pielikumā:izmaiņas un jaunumi.

VI. Aktuālie jautājumi par aizdevumiem:

 1. Saņemtie aizņēmumino saistītām pusēm (uzņēmuma īpašnieki, padome un valde): aizdevumu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā; aizņēmumu norakstīšanas risinājumi un nodokļu sekas;
 2. Izsniegtie aizdevumisaistītām pusēm (firmas dalībnieki, padome un valde): aizdevumu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā;aizdevumu norakstīšanas risinājumi un nodokļu sekas;
 3. Informācijas atklāšana 2018.gada pārskata pielikumā:izmaiņas un jaunumi.

VI. Atbildes uz jautājumiem

Подать заявку на видео-семинар

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Ваша электронная почта (указать обязательно)

Ваш телефон (указать обязательно)

Какой видео семинар заказываете?

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента