Cien. grāmatvedi!

SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz praktisko semināru:


“Grāmatvedības darba inventarizācija 2016. gada pārskata un Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanā: praktiskie padomi, biežāk sastopamo kļūdu apkopojums, kļūdu labošanas metodika”


Semināru vadīs sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande, lektore ar ilggadēju pieredzi nodokļu likumdošanas jautājumos.

SEMINĀRA SATURS

2016. gada pārskata sastādīšana, saskaņā ar jauno gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu:

1. Gada pārskata sastādīšanai piemērojamie normatīvie akti;

2. Gada pārskata mērķis un principi;

3. Gada pārskata posteņu novērtēšana;

4. Gada pārskatā uzrādāmā informācija un sastāvdaļas;

5. Mikrouzņēmumu gada pārskats par 2016. pārskata gadu;

6. Gada pārskata pielikuma saturs;

7. Vadības ziņojumā iekļaujamā informācija;

8. Veicamie darbi līdz Gada pārskata sastādīšanai;

9. Kādiem Gada pārskata posteņiem jāpievērš uzmanība;

10. Gada pārskata inventarizācija:

1) ilgtermiņu ieguldījumi:

2) krājumu uzskaite:

3) debitori un kreditori;

4) uzkrājumi;

5) nākamo periodu izmaksas;

6) uzkrātās saistības;

7) uzkrātie ieņēmumi;

8) nākamo periodu ieņēmumi.

11. Iepriekšējo periodu kļūdas – būtiskas un nebūtiskas.

12. Peļņas sadale. Aprēķinātās dividendes. Ārkārtas dividendes.

13. Nodokļu ietekme uz gada pārskatu.

14. Gada pārskata iesniegšana un publicēšana.

15. Atbildība par nepareizas informācijas uzrādīšanu gada pārskatā.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis:

1. Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību;

2. Koeficienta piemērošanas kārtība – izdevumi, kas nav saistītie ar saimniecisko darbību;

3. Pamatlīdzekļu nolietojums;

4. Reprezentācijas izdevumi;

5. Reklāmas izdevumi;

6. Dāvanas fiziskām un juridiskām personām;

7. Bezcerīgo parādu norakstīšana. Šaubīgie un cedētie debitoru parādi;

8. Procentu maksājumi, procentu maksājumu aprēķins par 2016.gadu;

9. Darījumi ar saistītam personām. Apliekamā ienākuma koriģēšana;

10. Darījumi ar nerezidentiem un to uzrādīšana deklarācijā;

11. Uzkrājumu veidošana un bilances aktīvu pārvērtēšana, to ietekme uz uzņēmumu apliekamo ienākumu;

12. Zaudējumu pārnešana uzņēmumu grupā;

13. Atlaižu piemērošana.

14. Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” no 04.02.2016. (stājas spēkā 29.02.2016.)

15. Deklarācijas aizpildīšanas kārtība;

16. Biežāk sastopamo kļūdu apkopojums deklarācijas aizpildīšanā;

17. Kļūdu labošanas metodika.

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku