SATURS

2016. Gada pārskata sastādīšana, saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu:

1. Gada pārskata sastādīšanai piemērojamie normatīvie akti: Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, MK noteikumi Nr.775 par likuma piemērošanas kārtību;

2. Gada pārskata mērķis un principi;

3. Gada pārskata posteņu novērtēšana;

4. Gada pārskatā uzrādāmā informācija un sastāvdaļas;

5. Mikrouzņēmumu gada pārskats par 2016. pārskata gadu;

6. Gada pārskata pielikuma saturs;

7. Vadības ziņojumā iekļaujamā informācija;

8. Veicamie darbi līdz Gada pārskata sastādīšanai;

9. Kādiem Gada pārskata posteņiem jāpievērš uzmanība;

10. Gada pārskata inventarizācija:

1) ilgtermiņu ieguldījumi: pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes: finanšu nolietojums, nolietojums nodokļiem un vērtības izmaiņas;

2) krājumu uzskaite;

3) debitori un kreditori;

4) uzkrājumi;

5) nākamo periodu izmaksas;

6) uzkrātās saistības;

7) uzkrātie ieņēmumi;

8) nākamo periodu ieņēmumi.

11. Iepriekšējo periodu kļūdas – būtiskas un nebūtiskas. Kļūdu labošanas metodika.

12. Peļņas sadale. Aprēķinātās dividendes. Ārkārtas dividendes.

12. Notikumi pēc bilances datuma. Notikumu attēlošanas kārtība gada pārskatā.

13. Nodokļu ietekme uz gada pārskatu.

14. Jaunas prasības gada pārskata parakstīšanai, apstiprināšanai un publicēšana.

15. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām

16. Atbildība par nepareizas informācijas uzrādīšanu gada pārskatā.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis:

1. Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību;

2. Koeficienta piemērošanas kārtība – izdevumi, kas nav saistītie ar saimniecisko darbību;

3. Pamatlīdzekļu nolietojums;

4. Reprezentācijas izdevumi;

5. Reklāmas izdevumi;

6. Dāvanas fiziskām un juridiskām personām;

7. Bezcerīgo parādu norakstīšana. Šaubīgie un cedētie debitoru parādi;

8. Procentu maksājumi, procentu maksājumu aprēķins par 2016.gadu;

9. Darījumi ar saistītam personām. Apliekamā ienākuma koriģēšana;

10. Darījumi ar nerezidentiem un to uzrādīšana deklarācijā;

11. Uzkrājumu veidošana un bilances aktīvu pārvērtēšana, to ietekme uz uzņēmumu apliekamo ienākumu;

12. Zaudējumu pārnešana uzņēmumu grupā;

13. Atlaižu piemērošana.

14. Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” no 04.02.2016. (stājas spēkā 29.02.2016.) un no 23.11.2016. (stājas spēkā 01.01.2017.)

15. Deklarācijas aizpildīšanas kārtība;

16. Biežāk sastopamo kļūdu apkopojums deklarācijas aizpildīšanā;

17. Kļūdu labošanas metodika.