“Darba likuma aktualitātes grāmatvedības skatījumā”

SATURS

1. Būtiski grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas jāpiemēro ar 01.01.2017. (stājies spēkā ar 01.01.2016.):

  minimālais mēneša obligāto iemaksu objekts un tā noteikšana uzņēmumiem un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem;

– citas būtiskas aktualitātes likumā ” Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

2. Darba līguma noslēgšanas ieteikumi:

   – darba likumdošanas pamatprasības;

   – darba tiesisko attiecību noformēšanas dokumenti;

   – darba tiesisko attiecību nodibināšana;

   – dokumentu saraksts par pieņemšanu darbā;

   – darbiniekiem noteiktais pārbaudes laiks;

   – darba vieta: stacionāra vai mobila;

   – darba līguma izbeigšana;

   – darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā;

   – ārzemnieku nodarbināšana.

3. Pareizas darba algas atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē:

   – darba algas aprēķinus regulējošie normatīvie akti;

   – personāla darba un apmaksas sākotnējā uzskaite;

   – grāmatvedības uzdevumi attiecībā uz darba algas uzskaiti;

   – darba algas aprēķināšanas īpatnības 2016.gadā;

   – minimālās mēneša darba algas aprēķināšanas īpatnības;

   – minimālā stundas tarifa likme dažādās situācijās;

   – kā pareizi aizpildīt darba devēja ziņojumu, cik darba stundas jānorāda ziņojumā?

4. Darba laiks un tā organizācija uzņēmumā atbilstoši Darba likuma normām (praktiskie piemēri un skaidrojumi):

   – normālais darba laiks;

   – nepilnais darba laiks;

   – virsstundu darbs;

   – nakts darbs;

   – maiņu darbs;

    summētā darba laika uzskaite;

    darbs svētku dienās.

5. Vidējās izpeļņas aprēķins (praktiskie piemēri un skaidrojumi):

  – stundas vidējā izpeļņa;

   – dienas vidējā izpeļņa;

   – mēneša vidējā izpeļņa;

6. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība:

– ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārējie noteikumi;

– atvaļinājuma naudas aprēķināšana;

– mācību atvaļinājums;

– svētku dienas atvaļinājuma naudas aprēķinā.

7. Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”:

– Likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”;

– MK noteikumi Nr.152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”;

– darbnespējas A lapas apmaksas kārtība;

– slima bērna kopšanas (B lapas) apmaksas jaunā kārtība.