“Ikdienas grāmatvedības uzskaites kārtošana saskaņā ar jaunām Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām”

SATURS

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, jauno normu apkopojums un to piemērošanas kārtība ikdienas grāmatvedībā 

1. Bilances posteņu jaunie uzskaites un novērtēšanas principi:

– ilgtermiņu ieguldījumi, pamatlīdzekļi: kārtošana, uzskaites metodes;
– krājumu uzskaite;
– debitori un kreditori: kārtošana, uzskaites metodes;
– uzkrājumi;
– nākamo periodu izmaksas;
– uzkrātās saistības;
– uzkrātie ieņēmumi;
– nākamo periodu ieņēmumi;

– bilances posteņu novērtēšana, novērtēšanas alternatīvās iespējas;

– praktiski piemēri un sarežģīto situāciju izskaidrojumi;

– atbildība par nepareizas informācijas uzrādīšanu grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatā.

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu jaunie uzskaites un novērtēšanas principi: 

– peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu novērtēšana un uzrādīšana;

– ārkārtas ikdienas uzņēmuma izdevumu grāmatošana un to pareiza
atspoguļošana peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

– iepriekšējo periodu kļūdu labošana – būtiskas un nebūtiskas;
– peļņas sadale;
– aprēķinātās un ārkārtas dividendes;
– nodokļu ietekme uz gada pārskatu;

– peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu novērtēšana;

– praktiski piemēri un sarežģīto situāciju izskaidrojumi;

– atbildība par nepareizas informācijas uzrādīšanu grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatā.