„Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtība par 2016.gadu: praktiskie padomi, biežāk sastopamo kļūdu apkopojums, kļūdu labošanas metodika”

SATURS

I. Ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas kārtība:

1. Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību;

2. Koeficienta piemērošanas kārtība – izdevumi, kas nav saistītie ar saimniecisko darbību;

3. Pamatlīdzekļu nolietojums;

4. Reprezentācijas izdevumi;

5. Reklāmas izdevumi;

6. Dāvanas fiziskām un juridiskām personām;

7. Bezcerīgo parādu norakstīšana. Šaubīgie un cedētie debitoru parādi;

8. Procentu maksājumi, procentu maksājumu aprēķins par 2016.gadu;

9. Darījumi ar saistītam personām. Apliekamā ienākuma koriģēšana;

10. Darījumi ar nerezidentiem un to uzrādīšana deklarācijā;

11. Uzkrājumu veidošana un bilances aktīvu pārvērtēšana, to ietekme uz uzņēmumu apliekamo ienākumu;

12. Zaudējumu pārnešana uzņēmumu grupā;

13. Atlaižu piemērošana.

II. 2016. gada izmaiņas likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”:

1. Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” no 04.02.2016. (stājas spēkā 29.02.2016.)

III. 2016. taksācijas gada uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas un tās pielikumu sagatavošana:

1. Deklarācijas aizpildīšanas kārtība;

2. Biežāk sastopamo kļūdu apkopojums deklarācijas aizpildīšanā;

3. Kļūdu labošanas metodika.