NODOKĻI

Image Alt

Datu privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

Šajā datu privātuma politikā, turpmāk tekstā – Noteikumi, ir noteikta kārtība, kādā SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”, reģistrācijas numurs 41203021951, juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu ielā 87, LV1011, turpmāk tekstā Partneris, veic personas datu apstrādi, kā arī kārtība, kas jāievēro, sniedzot informāciju, reģistrējoties lojalitātes programmās un profesionālas sadarbības apvienībās un veicot pasūtījumus partnera interneta vietne www.bkgrupa.lv, turpmāk tekstā saukti – BKG pakalpojumi.

Šie Noteikumi piemērojami, ja fiziskā persona, turpmāk tekstā saukta – Klients, reģistrējas vai jau ir reģistrējies BKG pakalpojumos pirms šo Noteikumu stāšanās spēkā. Noteikumi attiecība uz Klienta datu bāzēm.

2. Klienta dati un to izmantošana

Pēc reģistrēšanās BKG pakalpojumos kļūst pieejami šajā sadaļā norādītie Klienta dati, un tikai tie dati, kas nepieciešami Partnera uzņēmējdarbības nodrošināšanai, aizsardzībai un attīstībai, kā arī komunikācijas nodrošināšanai ar Klientu. Šajā punktā skaidrots, kādi dati un kādiem mērķiem ir nepieciešami, kā arī kādā veidā tie var tikt izmantoti.

2.1. Klienta identificējoša un kontaktinformācija

1. Klienta vārds, uzvārds un e-pasts tiek izmantots, lai identificētu Klientu.
2. Komunikācijai ar Klientu tiek izmantots telefona numurs un e-pasta adrese.
3. Telefona numuru un e-pasta adresi Partneris izmanto saziņai ar Klientu, lai risinātu dažādus tehniskus jautājumus, piemēram, par BKG pakalpojumu un citu produktu lietošanu, informētu par BKG pakalpojumu turpmākas atjaunošanas iespējām, tāpat arī lai veiktu Klientu anketēšanu ar mērķi uzlabot un papildināt Partnera sniegtos pakalpojumus, informētu par izmaiņām šajos Noteikumos, iespējamiem darbības pārtraukumiem un citiem jautājumiem.
4. Klientam ir iespēja izvēlēties, kādu informāciju viņš vēlas turpmāk saņemt savā e-pastā no Partnera.
Piemēram, Klients var izvēlēties saņemt informāciju par Partnera organizētajiem semināriem vai arī informāciju par Partnera produktu akcijas piedāvājumiem un reklāmas sūtījumus. Klients pēc savas izvēles var izvēlēties saņemt šādu informāciju uz savu e-pastu, kā arī atteikties no tās. Atteikšanos var veikt spiežot uz speciāla šim nolūkam paredzēta linka saņemtā e-pasta noslēguma daļā.
5. Lai nodrošinātu kvalitatīvu servisu Partneris sadarbībā ar Klientu, Partneris saglabā komunikācijas informāciju.

2.2. Interneta protokola (IP) adrese, sīkdatnes un spraudņi

1. Partneris saglabā informāciju par Klienta IP adresi, piekļuves datumu un laiku. Šie dati Partnerim ir nepieciešami drošības apsvērumiem, piemēram, prettiesisku darbību atklāšanai un novēršanai un citos gadījumos. Šādos gadījumos Partneris var apkopot un apstrādāt informāciju par Klienta faktisko atrašanās vietu, izmantojot IP adresi.
2. BKG pakalpojumos tiek izmantots interneta vides analīzes rīks Google Analytics, ko piedāvā “Google, Inc.”. Lietojot BKG pakalpojumus, Klients piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes tiek izmantotas analītikas mērķiem, tās netiek izmantotas, lai identificētu Klientu.
3. BKG pakalpojumos ir izmantoti sociāla tīkla Facebook spraudņi, piemēram, Facebook spraudnis Patīk (Like), Dalies (Share).

3. Datu izmantošana un to aizsardzība

1. Klientu personas dati tiek izmantoti tikai Partnera komercdarbības nodrošināšanas un attīstības vajadzībām, kā arī lai nodrošinātu komunikāciju ar Klientu. Piekļuve tiem ir tikai Partnera darbiniekiem un attiecīgajiem Partnera ārpakalpojuma sniedzējiem, kas ir tieši saistīti ar Partnera produktu tehnisko uzturēšanu, uzlabošanu un pilnveidošanu. Partneris uzņemas atbildību par datu konfidencialitāti, un ārpakalpojumu sniedzēji datus drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Partnera norādījumiem.
2. Partneris veic saprātīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
3. Visus Klienta sniegtos personas datus Partneris uzglabā drošos serveros, kas tiek aizsargāti ar parolēm, ugunsmūriem u.c. atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām.

4. Datu glabāšanas un dzēšanas termiņš

1. Partneris uzglabā Klienta datus 5 (piecus) gadus, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
2. Pēc Klienta datu dzēšanas tie tiek neatgriezeniski izdzēsti no visām sistēmām saprātīgā laikā, ievērojot cilvēcīgu (apzinātu vai neapzinātu) kļūdu rašanās iespējamību, kā arī aizstāvot Partnera komercintereses. Datu dzēšana ir iespējama tikai tādā apmērā, kādā to pieļauj Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

5. Pārējie noteikumi

1. Klientam ir tiesības vērsties pie Partnera ar lūgumu par informācijas sniegšanu par Klienta datu apstrādi, iesniedzot pēc Partnera juridiskās adreses oficiālu iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtot uz Partnera e-pastu elektroniski parakstītu dokumentu. Atbildi uz Klienta iesniegumu Partneris sniegs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

2. Klientam ir tiesības pieprasīt Partnerim veikt datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Klientam ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Partneris izvērtēs katru Klienta pieprasījumu un īstenos Klienta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Ja Klientam rodas kādi jautājumi par Klienta personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Partneri. Ja Klients nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

4. Šie Noteikumi tiek regulāri pārskatīti un uzlaboti, un informācija par izmaiņām tajos tiks nosūtīta uz Klientu e-pastu, kā arī aktuālie Noteikumi ir pieejami BKG pakalpojumos.

5. Jebkuru neskaidrību, ierosinājumu vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Partneri pa tālruni +371 25649569 vai e-pastu