NODOKĻI

Image Alt

Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites un priekšnodokļa atskaitīšanas metodika

1. Saturs
2. Termini un saīsinājumi
3. Metodikas mērķis
4. Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un grāmatvedības uzskaites vispārīgie noteikumi

PVN aprēķināšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas tiesiskais regulējums

Darījumu klasifikācija

Darījuma vērtība

Darījuma brīdis

Nodokļa rēķina izrakstīšanas prasības, glabāšana, uzskaite

Priekšnodoklis, tā atskaitīšanas vispārējie principi, proporcija, ierobežojumi, korekcijas

Īpašās PVN kārtības (iekšzemes reverss, peļņas daļas režīmi u.c.)

PVN deklarācijas un pielikumu sagatavošanas noteikumi

Deklarēšanas un nodokļa maksāšanas saistības

PVN iemaksas brīdis valsts budžetā un norādīšanas brīdis PVN deklarācijā

5. PVN maksātāja darbības raksturojums

Darījumi, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli

Darījumi, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli

Darījumi, kam PVN likuma normas nav piemērojamas

6. PVN uzskaites grāmatvedības reģistri

Ieņēmumu konti un PVN

Izdevumu konti un PVN

7. PVN taksācijas periods
8. Priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība, atskaitāmās daļas aprēķināšanas metodes
9. Korekciju veikšana, tostarp, darījumos ar nekustamiem īpašumiem, par pamatlīdzekļiem vērtībā virs 70 000 EUR

Korekcijas darījumos ar nekustamo īpašumu

Korekcijas par pamatlīdzekli (izņemot nekustamo īpašumu), kura iegādes vai izgatavošanas vērtība ir EUR 70 000 vai vairāk

Kredītrēķina uzradīšana PVN deklarācijā

Kredītrēķins par piešķirtām atlaidēm

Korekcijas citos gadījumos

10. Deklarāciju sagatavošana un iesniegšana

Darījumu uzrādīšana deklarācijā

Deklarācijas pielikumi (pārskati)

11. PVN gada deklarācija
12. Pielikumi un piemēri

Atskaitāmā priekšnodokļa daļas noteikšana darījumos ar NI būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi un restaurāciju

Priekšnodokļa atskaitīšana par vieglo automašīnu (furgonu) iegādi, importu, nomu un uzturēšanas izmaksām

PVN likuma 105.panta pirmā daļa (korekcijas par zaudētiem parādiem)

PVN likuma 125.panta pirmā daļa (nodokļa rēķina rekvizīti)

Reklāmas un reprezentācijas izmaksas – klasifikācija, priekšnodokļa atskaitīšana

Publisko personu, biedrību, nodibinājumu priekšnodokļa atskaitīšanas kritēriji un specifika

PVN grupas darījumi

Nomaksas pirkuma darījumi

Darījumi ar vaučeriem

PVN piemērošana ķēžu darījumos

PVN piemērošana preču piegādēm uz noliktavu (call of stock)

Īpašo nodokļa režīmu piemērošanas aspekti e-komercijai un pakalpojumiem ES personām, kas nav nodokļa maksātāji ar 2021.gada 1.jūliju

Importa režīms (IOSS) - nodokļa režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālākpārdošanai

Īpašs nodokļa režīms importētu preču sūtījuma deklarēšanai un samaksai