NODOKĻI

2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Graded: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Graded: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā

2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā

£0

About this course

2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā

16.11.2021.
Interneta vidē
14:00 - 16:30
Grāmatvežiem

VEBINĀRA VADĪTĀJA

Sandra Dzerele

EMBA zvērināta revidente, SIA “Sandra Dzerele un partneris” partnere

Pasniedzēja grāmatvedības kvalifikācijas celšanai Starptautiskos finanšu pārskatu standartos, Gada pārskatu sagatavošanā un Starptautiskos revīzijas standartos, kā arī konsolidācijā un konsolidēto gada pārskatu sagatavošanā.

No 2003. gada Latvijas Zvērināto Revidentu Asociācija Izglītības centrā ir izstrādājusi un vadījusi kvalifikācijas kursus revīzijā zvērinātu revidentu pretendentiem.

Līdzautore Dienas Bizness izdotajai “Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatai”. Publikācijas žurnālos “Bilance”, “Grāmatvedība un revīzija”.

VEBINĀRA SATURS

1. Patiesa un skaidra priekšstata būtība un nepieciešamība finanšu pārskatos
– Notikumi pēc bilances datuma
– Vadības aplēses būtība un to ietekmētie finanšu pārskata posteņi
– Grāmatvedības aplēse un tās maiņa

 

2. COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana 2021.gada finanšu pārskatā
– Likuma normas par Vērtības samazinājumu
– Bilances jeb uzskaites vērtība un vērtības samazināšanās – pamatjēdzieni
– Aktīva vērtības samazināšanās
– Vai pastāv vērtības samazināšanās pazīmes?
– Ārējie informācijas avoti – ietekmējošie faktori
– Iekšējie informācijas avoti – ietekmējošie faktori
– Aktīva vērtības samazināšanās uzskaite
– Zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse un zaudējumu kompensācijas
– Informācijas atklāšana finanšu pārskatā pielikumā

 

3. Veicamās procedūras sagatavojot gada pārskatu par 2021.gadu
– Pamatlīdzekļu kustības pārskats
– Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā novērtēšana
– Aizdevumi un to atgūstamības risks
– Debitoru parādi
– Šaubīgo vai bezcerīgo debitoru pazīmes
– Debitoru atgūstamības risks
– Parādu norakstīšanas attaisnojuma dokumenti
– Šaubīgo un bezcerīgo parādu atspoguļošana grāmatvedībā
– Krājumu novērtēšana atgūstamās vērtībās
– Iztrūkumi vai dabīgie zudumi

 

4. Ar būvdarbu līgumu saistīto ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) uzskaites kārtība un informācijas sniegšana finanšu pārskatā
– Izpildes rezultāta aplēse un zaudējumu atzīšana
– Līgumdarbu izpildes pakāpes noteikšana
– Uzkrātie ieņēmumi un to novērtēšana
– Informācijas atklāšana finanšu pārskatā

 

5. Saņemtā valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskās organizācijas vai institūcijas finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības) novērtēšana un norādīšana finanšu pārskatā
– Finansējums Kārtējo izdevumu segšanai
– Finansiālā palīdzība – Pamatlīdzekļi īpašumā bez atlīdzības
– Finansējuma attiecināšana uz ieņēmumiem
– Neierobežotu lietošanas laiku finansēti aktīvi
– Finansējuma saņemšana pēc PL nolietojuma aprēķināšanas uzsākšanas
– ES un citu fondu finansējumu īpašo nosacījumu izpildes risks
– Veicamās darbības Finansējuma uzskaites riska izvērtēšanā

 

6. Kreditora atteikums no savām prasījuma tiesībām (ziedojums, dāvinājums)

 

7. Inventarizācijas COVID-19 apstākļos

 

8. Darbības turpināšanas izvērtējums COVID-19 krīzes ietekmē

 

9. Atbildes uz jautājumiem

Syllabus

CV taba apraksts

Week 1 0/5

Useful Expressions

Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

4 readings
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Graded: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
1 Question

Week 2 0/4

Diplomatic Language

Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

3 readings
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Reading: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
Graded: 2021. Gada pārskats: COVID-19 ietekmes faktoru izvērtēšana un iekļaušana. Veicamās procedūras 2021. gada pārskata sagatavošanā
1 Question